dijous, 1 d’octubre del 2009

HABITS QUE VOLEM TREBALLAR A CM

A Cicle Mitjà es continuen treballant tots els hàbits iniciats a Cicle Inicial, en el cas que no hagin estat assolits, i s’inicien nous hàbits que assoliran al llarg del Cicle Mitjà.

HIGIENE I NETEJA
Tenir cura del seu aspecte físic.
Dutxar-se sol/sola.
Triar la roba diàriament (i discriminar roba neta i roba bruta)
Evitar fonts de contagi (rentar-se les mans, tapar-se la boca al tossir, no ficar-se el dit al nas, portar les ungles netes)
Ser capaç de recordar el tipus de dieta en cada cas.
Recordar el fet que s’ha de prendre un medicament.
Evitar prendre aliments fora d’hora.
Evitar el perill (animals no coneguts, pedres, vidres,...)
Evitar postures que puguin produir lesions posteriors (seure malament a la cadira, portar penjada la motxilla en una sola espatlla,...)

AUTONOMIA PERSONAL I ORGANITZACIÓ
Intentar buscar solucions als petits conflictes que se’ls plantegin sense esperar que els adults els solucionin.
Caminar pel carrer correctament i seguir les normes de circulació per als vianants.
Complir les petites responsabilitats que se li ha assignat tant a casa com a l’escola (càrrecs).
Ser els responsables de transmetre tota la informació de casa a l’escola i a l’inrevés (fer arribar les notes).
Mantenir ordenats els espais on es treballa i es juga, i endreçar el material que s’ha fet servir.
Fer-se responsable de la motxilla i de tot allò que s’ha de portar a l’escola (carpeta, agenda,...)
Ser puntual en la presentació dels treballs, assistència a classe,...

COMUNICACIÓ I RELACIÓ
Adreçar-se correctament a algú, conegut o estrany, per demanar-li qualsevol informació.
Aprendre a respectar la feina i les opinions dels altres, donant arguments vàlids per defensar-ne les pròpies.
No interrompre la persona que està parlant i respectar el torn de paraula.
Escoltar amb atenció una explicació.
Preguntar quan tenen un dubte.
No passar pel mig de dues persones que estan parlant.

TREBALL I APRENENTATGE
Copiar i corregir adequadament de la pissarra amb bolígraf.
Esforçar-se per millorar la cal•ligrafia i la presentació.
Llegir amb atenció una pregunta i contestar-la adequadament amb una frase completa.
Buscar informació relacionada amb allò que s’està treballant i triar-ne la més adient.
Esforçar-se per fer els deures seguint les pautes donades, sense ajut dels pares (només oferir ajuda en casos molt puntuals).
Fomentar la constància en el treball diari per anar assolint els objectius.